Hướng dẫn cài đặt phần mềm hệ thống Seagate NAS

Chuẩn bị Seagate NAS,1 dây mạng Lan, và chương trình quản trị Seagate NAS “SeagateDashboard Better_Setup”

download phần mền này tại đây :

 

 Hướng dẫn cài đặt

B1: Kết nối Seagate NAS với Router bằng dây mạng LAN sau đó cấp nguồn cho Nas và nhấn “Power on”(lắp đặt Hệ thống Seagate NAS)

B2: Trên máy tính bạn cài đặt chương trình “SeagateDashboard Setup ” 

Lựa chọn vùng  rồi chọn” Next “chọn vùng “United States” để sử dụng tiếng anh

Đánh dấu kiểm chọn rồi chọn “Next” để tiếp tục cài đặt chương trình

Đánh dấu kiểm chọn rồi chọn “Next” để tiếp tục cài đặt chương trình

Chọn “Next” để tiếp tục

Chọn “Install” để bắt đầu quá trình cài đặt

  • Chờ khoảng 30->60s để chương trình cài đặt
  • Chọn “Finish” quá trình cài đặt hoàn tất

Leave a Comment